In deze training Intern Auditeren leert u binnen korte tijd de essenties om eenvoudig de tekortkomingen te achterhalen van uw organisatie en uw kwaliteitssysteem. Het resultaat van de opleiding Intern Auditeren is een gedegen audit rapportage aan uw manager of directie over de stand van zaken van de organisatie en uw kwaliteitssysteem.

Ogive_intern_auditeren

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

Avond

E-Learning

 

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam/Antwerpen
Code: 122.092.OIA
9 september 2019
16 september


 

 

 

 

 

 

 

 

Ogive - Dag opleidingsduur

Opleidingsduur

2 dagen

10.00 uur tot 16.00 uur

 

Ogive - Avond opleidingsduur

Opleidingsduur

 

Ogive - ELearning opleidingsduur

Opleidingsduur

 

Ogive - Diploma-certificaat

Diploma/certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een audit. Bij voldoende resultaat ontvangt u het gewaardeerde certificaat “Intern Auditor”.

 

 

Ogive - Kosten

Kosten               

Cursusgeld € 825,-
Literatuurkosten € 155,-
Scriptiebegeleiding  € 195,-

(exclusief de kosten van het arrangement
(Zaal, koffie, thee, lunch, fris)

€ 48,-
per dag

   

 

 

 

 

 

 


Andere cursisten kozen ook voor:

 

 

 

 

Doelgroep

Kwaliteitsfunctionarissen/managers en alle medewerkers die gevraagd zijn interne audits uit te voeren.

 

Doel en opzet van de opleiding

De opleiding is erop gericht om

1-helder en duidelijk audits op te zetten, uit te voeren en de auditresultaten te verwerken in rapportages aan de directie, de kwaliteitsmanager of aan andere managers, zodat deze kan toetsen of het beleid het beoogde resultaat behaalt.

2-u te leren om uzelf verzekerd te presenteren en auditinterviews af te nemen en te rapporteren.


Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 3 – 5 uur per studiebijeenkomst.


Vooropleiding

Aan deze opleiding worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld.


Methode
Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren. 

 

Aanpak
De bijeenkomsten zijn afwisselend en stimulerend om ervaringen uit te wisselen. De zeer ervaren praktijkdocent begeleidt u tijdens de opzet en uitvoering van audits.

De opleiding vindt plaats in een veilige leeromgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.


Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal


Wat zeggen anderen?
Aanbeveling voor de opleiding Intern auditeren.
Bij deze willen wij ons als kwaliteitsmedewerkers Ineke Dekkers en Liesbeth van Brug even onze werkplek toelichten. De Landrijt, onderdeel uit van SVVE
De Archipel, ligt in de wijk Woensel in Eindhoven. Het is een verpleeghuis/woonvoorziening dat gespecialiseerde psychogeriatrische en psychiatrische behandeling en begeleiding aan zowel jongeren (tot 65 jaar) als ouderen geeft. Op het gebied van psychogeriatrie is De Landrijt hét kenniscentrum binnen de regio en in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe zorg- en behandelmethode één van de koplopers van Nederland.
In december vond er een externe audit plaats door het bureau Perspect in het kader van het bronzen keurmerk. Voor deze toetsing koos De Landrijt voor het inzetten van kwaliteitsmedewerkers.
In februari zijn wij gestart met de opleiding basiskwaliteitmanagement. Door deze opleiding werd de inhoud van de functie van kwaliteitsmedewerker duidelijk voor ons maar ook binnen De Landrijt.
Er is toen een duidelijke ommezwaai gekomen in onze werkwijze.
We zijn doelgerichter en via de cirkel van Deming gaan werken. Eenmaal aan het werk hadden wij de behoefte om meer kennis te vergaren over auditeren. Onze docent bood ons de opleiding “interne auditeren” aan via Ogive.

Onze ervaring over deze twee daagse opleiding zijn zeer positief. Voor ons was het een waardevolle aanvulling op de opleiding Basiskwaliteitmanagement.
Wij hebben in deze cursus, waar veel ruimte was voor praktijk, het volgende geleerd en ook leren toepassen in de praktijk: Persoonlijke uitstraling en presenteren Interviewvaardigheden Auditproces waaronder voorbereiden en toepassen en verwerken.
Het auditproces hebben we geheel onder begeleiding van onze docent binnen De Landrijt kunnen toepassen in de vorm van een Interne audit. Dit laatste heeft de theorie van de cursus versterkt.

Met name bij het uitwerken van een procedure en proces werden de zwakke plekken in onze organisatie zichtbaar. Ook het leren luisteren en op de juiste momenten inhaken en doorvragen tijdens de interviews was een hele leervolle ervaring. De interne audit die we samen met onze docent hebben uitgevoerd heeft een week voor de externe audit nog tot vele verbeteringen geleid.
Ineke Dekkers en Liesbeth van Brug Kwaliteitsmedewerkers De Landrijt

Aanbeveling van de locatiedirecteur de heer P. Persoon
Als directeur van De Landrijt ben ik van mening dat de opleiding tot auditor welke door Ineke Dekkers en Liesbeth van Brug is gevolgd, een belangrijk impuls heeft gegeven aan het kwaliteitsbeleid van De Landrijt.
Zeker in combinatie met de basisopleiding kwaliteitsmanagement.
Dit heeft hun functioneren als kwaliteitsmedewerker naar een hoger niveau getild.
Hun inschakeling heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het behalen van het Bronzen Keurmerk.
Doordat zij gedeeltelijk vrijgesteld waren om (proef) audits op de afdelingen uit te voeren, werd het bewustzijn om continue met kwaliteit in de weer te zijn, gestimuleerd. Vooral het cyclische werken en evalueren (cirkel van Deming) is als proces in de organisatie beter bekend geworden.
In de toekomst zal deze manier van werken en denken worden gecontinueerd en verder ontwikkeld.
P. Persoon Locatiedirecteur
 

Studieprogramma

In deze boeiende opleiding Intern Auditeren komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Persoonlijke kwaliteiten

 • Bepalen van uw persoonlijke communicatiekracht en belemmeringen.
 • Bepalen van de leerdoelen en de persoonlijke auditopdracht.
 
 • Krachtig en zeker overkomen
 • Persoonlijke uitstraling
 • Zelfvertrouwen en vitaliteit uitstralen

 

Documentatie gebruiken: hoe vertaalt u de eisen uit norm en organisatie naar de juiste vragen?

 • Methode om de hoofdzaken van de bijzaken te onderscheiden
 • Vertalen van de eisen naar essentiële interviewonderwerpen en –vragen
 • Tekortkomingen in de documentatie snel en eenvoudig ontdekken

 

Geheimen van een goed interview

 • Contact leggen uw auditee
 • Houding, kleding en stemgebruik
 • Efficiënt omgaan met uw energie tijdens het interview
 • Oefening nonverbale communicatie
 • Interactie met de auditee tijdens de audit zonder grip op het gesprek te verliezen
 • Omgaan met spanning
 • Omgaan met tegenwerking en ‘muiten’

 

Intern auditeren:voorbereiden: hoe zorgt u voor draagvlak om aan een audit mee te werken?

 • Methode voor het krijgen van draagvlak bij managers en medewerkers
 • De audit plannen, aankondigen en de eerste afspraak maken
 • Het auditinterview voorbereiden en afstemmen met uw collega auditor


Intern auditeren:

Gegevens verzamelen tijdens de audit: hoe krijgt u zonder moeite zicht op zaken die wel en niet op orde zijn?

 

 • Interviewtechnieken om een interview af te nemen met zelfvertrouwen en wederzijds respect
 • Stellen van de juiste vragen en snel en bondig verwerken van de antwoorden
 • De rode draad in het gesprek vaststellen en -houden
 • Draagvlak krijgen voor geconstateerde tekortkomingen
 • Auditresultaten met de auditee doornemen en vastleggen

 

Intern auditeren: Audittechniek

 • Stappenplan voor het soepel uitvoeren van audits

Intern auditeren: Audit uitvoeren
 • Audit houden en resultaten terugkoppelen

  Intern auditeren: Auditrapportage maken: hoe zorgt u voor een heldere rapportage aan het management
 • Auditresultaten verwerken in een aantrekkelijke en heldere rapportage
 • Speerpunten voorstellen voor verbeteracties