Middle Management
Zorg en Welzijn


De opleiding Middle Management Zorg en Welzijn behandelt de meest essentiele managementonderwerpen in de Zorg en Welzijn.

Het is een praktijkgerichte opleiding die erop gericht is om helder en duidelijk de meest essentiële basis kennis en vaardigheden voor middle managers aan te bieden.
Door de zeer praktische invalshoek vindt een optimale aansluiting plaats van de theorie op de dagelijkse praktijk.
zorg en welzijn

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

Avond

E-Learning

   

 

Online/Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam 3334.241b.MMZW
17 september 2024
15 oktober
19 november
17 december
17 januari 2025
25 februari
25 maart
24 april
Examen 23 mei 2025

 

 

     
 

Ogive - Dag opleidingsduur

Opleidingsduur

8 lesdagen

10.00 uur tot 16.00 uur

Ogive - Avond opleidingsduur

Opleidingsduur

Ogive - ELearning opleidingsduur

Opleidingsduur


Ogive - Diploma-certificaat

Diploma/certificaat

Bij voldoende resultaat verkrijgt u het diploma "Middle Management Zorg en Welzijn".

Ogive - Kosten

Kosten               

Cursusgeld € 1795,-
Studiematerialen € 195,-
Coaching 325,-
Examen € 245,-
Arrangement € 388,-

LET op: Brochure aangevraagd?
Kijk ook in uw SPAM-box !

 

Doelgroep


De opleiding is geschikt voor personen die werkzaam zijn in de Zorg- en welzijnssector.
Personen die zich willen ontwikkelen naar of voorbereiden op een coördinerende of leidinggevende functie.

U hebt een leidinggevende of coordinerende functie en u wilt zich verder ontwikkelen op het gebied van management.

Doel en opzet van de opleiding

Deze praktische opleiding heeft het doel u voor te bereiden op de examens voor het diploma Middle Management.
De ervaren trainer begeleidt u tijdens de opleiding met de onderwerpen en de toepassingen van deze boeiende opleiding.
Tijdens de opleiding wisselt u intensief ervaringen uit met mede-deelnemers.


Voorbereiding en studiebelasting

ca 3 – 5 uur per studiebijeenkomst.


Vooropleiding

U hebt minimaal MBO werk of denkniveau.


Methode

Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren.  

Aanpak

Voor de training ontvangt u een schriftelijke intake om uw verwachtingen en leerdoelen te inventariseren en te verwerken
in de opleiding. Deze opleiding is zeer actief en praktisch, en volledig afgestemd op de behoeften van de deelnemers.

De opleiding vindt plaats in een veilige leeromgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.

Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Niveau Diploma
Het diploma Nemas® Middle Management heeft het niveauvergelijkbaar met hbo-ad.

Examen en Diploma
De opleiding wordt afgesloten met een landelijk examen dat door de Associatie wordt afgenomen.

Bij voldoende resultaat ontvangt u het landelijk erkende diploma Middle Management

Opleidingsprogramma


In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Omgeving en organisatie

 • Ontwikkelingen in Zorg en Welzijn
 • Bedrijfsmatig denken in Zorg en welzijn
 • Gevolgen van bedrijfsmatig werken voor de huidige organisatie opzet
 • Omgevingsfactoren
 • Samenwerking met andere instellingen
 • Hoe werkt een onderneming?
 • Primaire, secundaire en tertiaire processen
 • Strategisch, operationeel management
 • Bedrijfskolom, bedrijfstak

Strategie, bestuur, besluitvormingsproces, doelstelling en beleid

 • Missie, visie, doelstellingen
 • Strategisch beleid
 • Korte, middellange en lange termijn doelen
 • SWOT
 • Product life cycle
 • Portfoliomanagement

Planning, procesbeheersing en controle

 • Strategische, tactische, operationele planning
 • Inkoop, verkoop, financieel, logistiek en productieplan
 • Investeringsplan, bezettingsplan
 • Netwerkplanning, Gantt chart
 • Kritieke pad
 • Feedback, feedforward
 • Controle, evaluatie

Organiseren

 • Lijnorganisatie, lijn-staf, functionele, divisie, matrix, projectorganisatie
 • Lijn en stafrelatie, functionele relatie en bevoegdheid
 • Horizontale en hiërarchische relatie
 • Verticale en horizontale taakverdeling
 • Taakverdeling naar functie, -product,
 • Organisatieschema
 • Activiteiten, taken en functies
 • Formele en informele organisatie
 • Factorvergelijkingsmethode, puntenmethode
 • Theorie van Greiner en Lievegoed
 • Theorie van Lewin, Mintzberg
 • Linking pin

Leidinggeven

 • Autoritair, consultatief, democratisch, participatief, flexibel, faciliterend leiderschap
 • Taakroulatie, verruiming en verrijking
 • Span of control
 • Delegeren en mandateren
 • Cultuur en leidinggeven
 • Theorie van McGregor, Blake en Mouton, Reddin
 • Piramide van Maslov
 • Managerial en conflictgrid

Communicatie

 • Persoonlijke communicatievormen en stijlen
 • Verbale en nonverbale communciatie
 • Effectief communiceren
 • Stimulus-response-model
 • Communicatie als leidinggevende
 • Beoordelingsgesprek, functionerings-, disciplinair gesprek
 • Vergaderen, werkoverleg, types, convocatie, notulen en verslaglegging
 • Besluitvormingsproces
 • Corporate communicatie, imago
 • Public_relations, communicatiemedia, -doelgroepen
 • Communicatielijnen
 • Ondernemingsraad (OR)

Personeelsmanagement

 • Personeelsbeleid
 • Functieanalyse, -profielen, -waardering
 • Werving en selectie, loopbaanplanning, doorgroeien, exit
 • Personeelsbeoordeling
 • Managementdevelopment
 • Arbeidsovereenkomst
 • Beloningssystemen, premieloonstelsels, tijd en stukloon
 • Rol van flex- en uitzendbureaus
 • e-hrm

Financieel management

 • Vaste en vlottende activa
 • Liquide middelen, eigen vermogen
 • Vreemd vermogen
 • Solvabiliteit, liquiditeit
 • Baten, lasten
 • Kostprijsberekeningen
 • Begroten en budgetteren
 • Prijs, budget, hoeveelheids- en bezettingsverschil
 • Constante en variabele, direct en indirecte kosten
 • Breakeven point

Marketing management

 • Marketing-, promotie-, product-, distributie- en prijsbeleid
 • Marketingconcept
 • Diensten- en detailhandelsmarketing
 • Swot-analyse
 • Marktonderzoek, doelgroepbepaling en segmentatie
 • Marktontwikkeling en marktpenetratie
 • Marketingmix
 • Positionering,
 • Levenscyclus
 • Markt- en klantoriëntatie, product- en verkooporiëntatie
 • Concurrentie

Kwaliteitsmanagement

 • TQM, effectiviteit en efficiency
 • Van beleid tot uitvoering
 • Diensten- en productiekwaliteit
 • Normen
 • Meetinstrumenten
 • INK, EFQM, ISO, NEN modellen
 • Kema-, Kiwa-, Giveg keurmerken

Productiemanagement

 • Research en development
 • Creatie- en maakfunctie
 • Stuks-, serie-stuk, serie massa, massa en procesproductie

Logistiek management

 • Voorraad- en voorraadbeheer

Informatiemanagement

 • Bedrijfsprocessen en informatiebehoefte
 • Gegevens verzamelen en verwerken
 • Flexibiliteit en veiligheid
 • Onderhoud en beheer van informatiesystemen
 • E-business

Examentraining