U bevindt zich in menu: >Over Ons, algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ogive opleidingen en trainingen

Artikel 1: Inschrijving en verstrekken van opdracht.
1. Open opleiding of training: De inschrijving voor een open opleiding of training vindt uitsluitend plaats door middel van een door Ogive verstrekt formulier. Wanneer door de opdrachtgever gebruik wordt gemaakt van een inkoopsysteem dient alle voor de inschrijving relevante informatie in de order opgenomen te zijn. De inschrijving geldt voor de totale aaneengesloten studieperiode.
2. Ogive stuurt de cursist een ontvangstbevestiging van het inschrijfformulier. De cursist is echter definitief ingeschreven op de datum waarop het volledige- of een met Ogive afgesproken deel van het factuurbedrag door Ogive is ontvangen.
3. Voordat de lessen zijn begonnen kan de inschrijving uitsluitend geannuleerd worden door middel van een aangetekend schrijven. Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de open opleiding is de cursist alleen de kosten van de ontvangen boeken en materialen, vermeerderd met
€ 50,- administratiekosten, verschuldigd. Bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de open opleiding is de cursist 50% van het cursusgeld en de kosten van de reeds toegezonden studiematerialen, vermeerderd met € 50,- administratiekosten, verschuldigd. Nadat de opdrachtuitvoering is gestart is het totale bedrag verschuldigd en is annulering niet meer mogelijk. De reeds toegezonden studiematerialen worden niet teruggenomen en/of gecrediteerd. De cursist(en) kunnen zich laten vervangen. Bij inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen.
4. Incompany training: De opdracht tot het uitvoeren van een incompany-opleiding vindt plaats door middel van een door Ogive getekende opdrachtbevestiging. 5. Voordat de uitvoering van een programma is begonnen, kan de opdracht uitsluitend door middel van een aangetekend schrijven geannuleerd worden: Bij annulering tot een maand voor aanvang van de eerste bijeenkomst van de incompanyopleiding is de opdrachtgever 20% van de opdracht verschuldigd. Bij annulering korter dan een maand voor aanvang van de incompanyopleiding is de opdrachtgever 50% van de opdracht verschuldigd. 6. Nadat de opdrachtuitvoering is gestart is het totale bedrag verschuldigd en is annulering niet meer mogelijk. De reeds toegezonden studiematerialen worden niet teruggenomen en/of gecrediteerd. De cursist(en) kunnen zich laten vervangen.
Artikel 2: Betalingen. 1. De betalingen dienen voor of op de vervaldatum die op de factuur staat, te zijn voldaan. Indien niet tijdig wordt betaald is de betalingsplichtige vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per maand en wordt de opleiding gestaakt totdat betaling is ontvangen. 2. Wanneer de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de betalingsplichtige. 3. De kosten van de open opleiding en de betalingswijze zijn vermeld op de Ogive website. Naar keuze van de cursist kan het cursusgeld worden voldaan door volledige betaling ineens of via termijnen. Wanneer gekozen wordt voor volledige betaling ineens dient het volledige factuurbedrag door Ogive ontvangen te zijn voordat de opleiding start. Wanneer gekozen wordt voor termijnbetaling vindt een opslag plaats van 8% van de totale opleidingskosten en dient het volledige factuurbedrag (via termijnbedragen) uiterlijk halverwege het opleidingstraject te zijn voldaan. De gekozen betalingswijze dient de cursist op het inschrijfformulier aan te geven en kan na inschrijving niet meer worden gewijzigd. 4. Opleidingen zijn vrijgesteld van BTW, er wordt dus geen BTW gerekend. Over aanvullende kosten, zoals voor arrangementen, studiemateriaal, coaching en scriptiebegeleiding wordt 21% BTW in rekening gebracht. Over de kosten van trainingen wordt 21% BTW in rekening gebracht. Zie voor de actuele prijzen www.ogive.nl. 5. De betalingsverplichting wordt door de werkgever overgenomen van de cursist wanneer de werkgever voor de betalingsverplichting op het inschrijfformulier tekent. Wanneer het bedrijf dan wel de instelling de betalingsverplichting niet nakomt of zich hiertoe niet meer bereid verklaart, neemt Ogive de noodzakelijke juridische stappen en geldt onverminderd artikel Betalingen. 6. De kosten en betaalschema van de incompany-opleiding zijn vermeld in de opdrachtbevestiging.
Artikel 3: Examens van Ogive. 1. Indien er sprake is van een examen dat bij een bepaalde opleiding door Ogive zelf wordt afgenomen is dit een verplicht onderdeel van de opleiding. Wanneer de cursist besluit niet deel te nemen aan het examen dan 1-dienen toch de examenkosten te worden voldaan zoals die op de website zijn vermeld en 2-wordt aan de cursist een bewijs van deelname aan de opleiding verstrekt.
De cursist en opdrachtgever accepteren bij inschrijving het examenreglement dat voor de opleiding geldt waarop is ingeschreven. Wanneer de cursist na een examen een onvoldoende beoordeling (cijfer < 5,50) heeft, kan een herbeoordeling (second opinion) worden aangevraagd. Deze herbeoordeling kost € 195,- en moet vooraf voldaan zijn. Tegen de uitslag van de herbeoordeling kan beroep worden aangetekend. De kosten van het beroep bedragen € 100,- en moet vooraf het beroep voldaan zijn.
Examens van derden. Ogive leidt ook op voor examens van derden. Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding voor en betaling van deze examens en correspondentie met deze derden.
Artikel 4: Doelgroepen. 1. Indien voor, tijdens of na de inschrijving of tijdens de opleiding/training blijkt dat de cursist werkzaam is voor of als een mogelijke concurrent van Ogive, kan Ogive besluiten de cursist niet deel te laten nemen aan de opleiding/training. 2. Als de opleiding al is gestart behoudt Ogive het recht voor, de cursist van verdere deelneming uit te sluiten van de opleiding/training.
Artikel 5: Legitimatie. 1. Tijdens de opleiding of examen is de cursist verplicht het bewijs van inschrijving of de uitnodiging tot de opleiding /examen en een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en dit te kunnen tonen op verzoek van de docent of een andere functionaris van Ogive.
Artikel 6: Auteursrecht en intellectueel eigendom leermiddelen en -materialen en het gebruik van deze leermiddelen en -materialen. 1. Van het door Ogive ontwikkelde, door haar verschafte en samengestelde leermiddelen en –materialen (behalve in de handel zijnde boeken) blijven alle rechten aan Ogive voorbehouden. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Ogive. Ogive behoudt zich het recht voor om het opleidingsmateriaal of -kosten te wijzigen. 2. Alle artikelen over overdracht van auteursrecht en/of overdracht van intellectueel eigendom, zoals vermeld in de inkoopvoorwaarden van de inkopende partij worden nadrukkelijk verworpen. 3. Het is de cursist of als alumni verboden om, zonder schriftelijke toestemming, opleidingsmateriaal van Ogive te gebruiken tijdens de overdracht, in welke vorm dan ook, van kennis en kunde. 4. De opdrachtgever zal zekerstellen dat van het door Ogive ontwikkelde, door haar verschafte en samengestelde leermiddelen en –materialen (behalve in de handel zijnde boeken) alle rechten aan Ogive voorbehouden blijven en opdrachtgever zal de materialen en kennis die zijn opgedaan tijdens Ogive opleidingen of -trainingen niet voor concurrerende activiteiten van Ogive gebruiken, waaronder, maar niet uitsluitend, het geven van interne en externe opleidingen, trainingen en soortgelijke activiteiten en het distribueren via media of andere vormen van overdracht.
Artikel 7: Geheimhouding. 1. Het is de cursist verplicht om informatie die tijdens opleidingen, trainingen, cursussen of andere vormen door cursisten onderling wordt gedeeld, of toekomstige, huidige en/of in het verleden gevoerde gesprekken en/of afspraken met de Ogive organisatie of haar vertegenwoordigers, als vertrouwelijk te behandelen en niet zonder toestemming van informatieverstrekker zal gebruiken voor persoonlijke- en/of organisatiedoeleinden of te delen met derden.
Artikel 8: De studiebijeenkomsten. 1. De cursisten ontvangen voor aanvang van de opleiding een overzicht van de bijeenkomsten en de studiematerialen. Wanneer studiemateriaal naar het buitenland moet worden verzonden, worden de werkelijke kosten volgens geldende basistarieven TNT berekend met een opslag van 10% voor administratieve verwerking. 2. Ogive behoudt zich het recht voor om bij een, naar oordeel van Ogive, te gering aantal cursisten, voordat de opleiding begint, de opleiding te laten vervallen. 3. Ogive levert hetgeen dat op het moment van inschrijven staat vermeld bij de opleidingsgegevens op de website, dan wel hetgeen is opgenomen in de opdrachtbevestiging van de incompany­opleiding. Ogive houdt zich het recht voor om de media te bepalen waarmee (maar niet uitsluitend) informatie en kennis wordt overgedragen, tussentijds de opleidings­programma’s te wijzigen en om incidenteel af te wijken van de op de website vermelde startdata en vermelde lesdagen.
Artikel 9: Uitval van docent. 1. Wanneer een docent verhinderd en/of ziek is zal Ogive indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen. 2. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal een andere datum in onderling overleg plaatsvinden.
Artikel 10: Klachten: Ogive onderscheidt drie typen klachten: 1-Klachten over de Ogive dienstverlening, 2-Klachten over de docent.3-Klachten over het examen. Ogive definieert een klacht als een schriftelijke uiting van ongenoegen of ontevredenheid over de dienstverlening van Ogive in brede zin.
Klachten over de dienstverlening, over docenten of over het examen kunt u tot 3 maanden na afronding van de opleiding, per brief richten aan de klachtencommissie van Ogive.
Op een klacht wordt binnen 4 weken gereageerd. Wanneer een langere tijd nodig is dan wordt de cursist daarvan op de hoogte gesteld met een indicatie van wanneer uitsluitsel over de klacht verwacht kan worden. Komen de cursist en Ogive niet tot een oplossing, dan zullen beide partijen in overleg gebruik kunnen maken van De Geschillencommissie. Het oordeel van deze onafhankelijke derde is voor beide partijen bindend.
De afhandeltermijn van de klacht is 8 weken na ontvangst van de schriftelijke klacht. Wanneer er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen 4 weken na ontvangst van de schriftelijke klacht op de hoogte gesteld. Klachten en oplossingen worden 5 jaar bewaard. Ingezonden klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 11: Aansprakelijkheid. Ogive is slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag van de geleverde dienst. Alle rechtsvorderingen jegens Ogive, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 3 maanden nadat de opleiding/ opdracht is afgerond.
Artikel 12: Business Partners. Ogive behoudt zich het recht voor om opleidingen en/of trainingen door een door haar geautoriseerde Business Partner te laten verzorgen.
Artikel 13: Verwerking persoonsgegevens. De cursist geeft toestemming tot de verwerking van de persoonsgegevens die door cursist aan Ogive verstrekt zijn via diverse bronnen, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, formulieren, gesprekken, internet gerelateerde bronnen en geeft toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens die via internetbronnen door Ogive verkregen zijn.
Artikel 14: Toepasselijkheid voorwaarden. 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Ogive. Door inschrijving maakt de cursist en opdrachtgever of bij opdrachtaanvaarding door Leverancier, kenbaar de algemene voorwaarden en daar waar van toepassing het bepaalde op de desbetreffende websitepagina te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden en het bepaalde in de betreffende websitepagina dan wel offerte in het kader van incompany-opleidingen of opdrachtbevestiging vormen de gehele overeenkomst. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk mogelijk.
Deze algemene voorwaarden treden in werking op 22 maart 2023 en gelden zolang ze niet worden vervangen door een nieuw of gewijzigd reglement. Alle Algemene voorwaarden die eerder zijn gepubliceerd komen hiermee te vervallen.
Aldus vastgesteld te Zoetermeer op 22 maart 2023.

 

Toelichting
Ogive
Postbus 390
2700 AJ Zoetermeer
Telefoon: 079-3619201
Fax: 079-3618190
Email: info@ogive.nl

Toelichting
Ogive
Postbus 390
2700 AJ Zoetermeer
Telefoon: 079-3619201
Fax: 079-3618190
Email: info@ogive.nl