HBO Personeelsmanagement

De praktische opleiding HBO Personeelsmanagement HRM is een zeer praktijkgerichte personeelsmanagement opleiding op HBO niveau gericht op het inspelen op actuele ontwikkelingen en het in korte tijd behalen van het landelijk diploma HBO Personeelsmanagement HRM.

De zeer praktische invalshoek zorgt tevens voor een toepassing van de theorie op de dagelijkse HRM praktijk. Daarbij komt in deze opleiding HBO Personeelsmanagement HRM ook de moderne dienstverlening uitgebreid aan bod.

Enkele actuele onderwerpen:
-Terugdringen uitstroom
-Werving van schaars personeel

De opleiding voldoet volledig aan het nieuwste examenprogramma van de Nemas/Associatie.

HBO Personeelsmanagement

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

Avond

E-Learning

 

 

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
Code: 136.092.HRM

18 maart 2019
8 april
20 mei
24 juni
2 september
7 oktober
11 november
2 december
Examen 24 januari 2020

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
Code: 136.093.HRM2

24 juni 2019
2 september
7 oktober
11 november
2 december
3 februari
16 maart
27 april
Examen 26 juni 2020

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
Code: 136.094.HRM2

27 augustus 2019
2 september
7 oktober
11 november
2 december
3 februari
16 maart
27 april
Examen 26 juni 2020

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
136.0201.HRM1

3 februari 2020
16 maart
27 april
11 mei
22 juni
31 augustus
28 september
26 oktober
Examen 22 januari 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogive - Dag opleidingsduur

Opleidingsduur

8 dagen
10.00 uur tot 16.00 uur

 

Ogive - Avond opleidingsduur

Opleidingsduur

 

 

Ogive - ELearning opleidingsduur

Opleidingsduur

 

 

Ogive - Diploma-certificaat

Diploma/certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u het erkende en gewaardeerde diploma HBO HRM Personeelsmanagement.

 

 

Ogive - Kosten

Kosten               

Cursusgeld btw vrij € 1549,-
Literatuurkosten € 295,-
Opdracht coaching € 145,-

Arrangementskosten (Zaal, lunch, koffie, thee)

Ogive Examen


8 dagen x € 48,-

€ 75

   

 

 

 

 

 

 

 


Andere cursisten kozen ook voor:

Snellezen en onthouden

Onderzoeken, analyseren en rapporteren

 

 

Doelgroep

Managers, adviseurs en medewerkers die een gedegen en direct toepasbare kennis op het gebied van personeelsma-nagement willen ontwikkelen en die ook binnen korte tijd een diploma HBO Personeelsmanagement HRM willen behalen..

 

Doel en opzet van de opleiding

Doel
Deze opleiding personeels-management heeft als doelen:
1-u een gedegen opleiding te bieden die een HBO niveau diploma oplevert
2-u te leren personeelsmanagement in strategisch, tactisch en operationeel perspectief te plaatsen.

Opzet
De opleiding is
praktijkgericht en overzichtelijk opgezet. Alle essentiële thema’s waarmee u in de praktijk als personeelsmanager te maken krijgt, komen in deze opleiding uitgebreid aan de orde.

In deze opleiding plaatst u voortdurend de relevante management, personeelsconcepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.
U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie.

Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke scriptie en de gang van zaken rond het examen.

Een grondige examenvoorbereiding aan het einde van deze opleiding vormt een belangrijk onderdeel van deze boeiende opleiding.


Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 3 – 7 uur per studiebijeenkomst.


Vooropleiding

HBO werk- of denkniveau.


Methode
Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren. 

 

Aanpak

Deze opleiding is zeer actief en praktisch, maar volledig afgestemd op de behoeften van personeelsfunctionarissen en –managers en het behalen van het diploma.

De opleiding vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.


Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding HBO Personeelsmanagement HRM.

Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Examen en Diploma
U kunt kiezen voor het landelijk diploma Ogive HBO Personeelsmanagement HRM dat bij de opleidingskosten is inbegrepen.
Het examen bestaat uit twee onderdelen:
1-Examen dat schriftelijk wordt afgelegd.
2-Scriptie die u na afloop van de opleiding inlevert.
Bij voldoende resultaat van beide onderdelen ontvangt u het landelijk diploma HBO Personeelsmanagement HRM

U kunt ook kiezen voor een examen dat door de Associatie wordt afgenomen (u schrijft zich hiervoor apart in bij de Associatie (aanvullende kosten).
Het examen bestaat uit twee onderdelen:
1-schriftelijk examen dat online kan worden afgelegd in de buurt van uw woonplaats.
2-scriptie die u gedurende het gehele jaar kunt inleveren, wanneer het u uitkomt..
Bij voldoende resultaat van beide onderdelen ontvangt u het landelijke Nemas HRM diploma.Studieprogramma

Module Strategisch HRM / Personeelsbeleid en -management

 • Strategie, structuur en (organisatie)cultuur
 • Strategisch HRM / personeelsbeleid koppelen aan visie op leidinggeven
 • Kengetallen en stuurgetallen (in- en extern) en prestatie-indicatoren
 • Rol HRM in strategie, structuur en cultuur.
 • Opleidingsbeleid, managementdevelopment in professionele, hierarchische, familie en adhoc organisaties
 • Toepassingen in situaties zoals reorganisaties, verandertrajecten, fusie/overnames, holding/concern, Shared Service Centre, matrix, projectmatig werken, internationaal werkende organisaties.
 • Het .Nieuwe Werken (HNW) en HRM.
 • Rol personeelsmanager als adviseur, staf, intermediair, expert, specialist, coordinator tijdens management development en diversity
 • Human Resources accounting
 • HR-Analytics
 • Rol personeelsmanagement en integrale kwaliteitszorg
 • Gebruikmaken van competentiemanagement, shared service centre en human resource accounting
 • Structuur voor coaching / mentorschap / intervisie
 • Diversiteit, diversiteitsbeleid
 • Persoonlijke stijl Personeelsmanager.
 • Functiegerelateerde activiteiten en verwachtingen aan de personeelsmanager/ functionaris
 • Diverse denkrichtingen in de organistaie en managementtheorie, o.a. HRM kubus van Pol., leiderschapstheorie, verandermanagementheorie, organistietheorie, lerende organisatie, theory U; Mintzberg, Collins, Covey, De Caluwé, Quinn, Senge, Scharner, Galbraith, Lawrence en Lorsch etc.

Personele doelen en personeelsbeleid

 • Ontwikkelen HRM/personeelsbeleid, op strategisch, tactisch en operationeel niveau,
 • HR-AGILE
 • Personele of sociale doelen binnen de organisatie
 • Formuleren personele hoofd- en afgeleide doelen en afstemmen met het strategisch beleid
 • Beleidskeuzes op een eenvoudige manier uitwerken
 • Sociaal/personeelsbeleid veranderen en begeleiden

Module Personeelsplanning en personeelsontwikkeling

 • Personeelsplan opstellen
 • Taken en functies formuleren
 • Organisatiebehoefte vertalen in een plan van inzet

Werving en selectie

 • W&S strategie en management
 • W&S strategie opzetten met netwerken, sociale platforms, gedrukte media
 • Management van Interne en externe W&S
 • W&S en arbeidsmarkt
 • W&S proces, van functievorming t/m introductie
 • Toetsbare selectiecriteria opzetten
 • Kandidaatsselectie onderbouwen en evalueren
 • Introductieprogramma ontwikkelen
 • Toepassen W&S technieken in de praktijk.

Personeelsontwikkeling

 • Competentiemanagement
 • Coachen en opleiden in organisaties
 • Ontwerpen van een organisatiebrede beoordelings- en functioneringsstructuur
 • Vertalen van het strategisch HRM beleid naar taak- en funcies en -profielen
 • Management Development
 • Relatie tussen functieclassificatie en belonen en tussen motivatietheorie en beloningswijze
 • Verband tussen leiderschapsstijl en motivatie
 • Opleiding en scholing
 • Management van uitstroom
 • Praktische vaardigheden:
 • Vacature opstellen, Sollicitatiegesprekken Slechtnieuwsgesprekken, POP- en loopbaangesprekken, Coachgesprekken Adviesgesprekken met management

Module Organisatie, leiderschap en beloning

 • Individueel en groepsgedrag in organisaties
 • Leiderschap, management, macht en politiek
 • Motiveren van medewerkers
 • Prestatie- en ontwikkelingsmanagement
 • Functiewaardering
 • Belonen en beloningsvormen
 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Beloningssystemen, arbeidsvoorwaarden, cafetariamodel
 • Verband tussen de functieclassificatie en beloning
 • HRM-Kwaliteitszorgsystemen
 • Personeelsadministratie

Diversiteit en wetgeving

 • Diversiteitsgericht personeelsbeleid
 • Innovatie in arbeidsverhoudingen
 • Inspelen op de behoeften van specifieke categoriën werknemers binnen de organisatie bijvoorbeeld kinderopvang, lactatieruimtes, facilititeiten, opleiding en training,..
 • Arbeidsovereenkomstenrecht Ontslagrecht Arbeidsconflicten
 • Sociaal verzekeringsrecht
 • Werkloosheidswet
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
 • Re-integratie
 • Verzekerings- en premieplicht
 • Dossieropbouw en -vorming
 • Praktische vaardigheden:
 • Ontslag- en exitgesprekken
 • Onderhandelingsvaardigheden
 • Verzuim- en re-integratiegesprekken,

Examenvoorbereiding