HBO Personeelsmanagement
(opleiding hrm)


De praktische opleiding hrm HBO Personeelsmanagement is een zeer praktijkgerichte opleiding personeelsmanagement gericht op het inspelen op actuele ontwikkelingen op hrm gebied.

De zeer praktische invalshoek zorgt tevens voor een toepassing van de theorie op de dagelijkse HRM praktijk. Daarbij komen in deze opleiding personeelsmanagement HRM ook de moderne dienstverlening en trends uitgebreid aan bod.


De opleiding hrm voldoet volledig aan het nieuwste examenprogramma van de Nemas/Associatie.

ONLINE-versie Omdat ook wij ons houden aan de overheidsmaatregelen zullen we deze opleiding gewoon starten, maar dan ONLINE.

Wij willen namelijk graag uw sector en hun medewerkers en managers blijven helpen met hun ontwikkeling.

Daarom kunt u gewoon uw lesprogramma ONLINE via E-COLLEGE volgen en met begeleiding werken naar het examen toe.HBO Personeelsmanagement

Praktische informatie

Data en plaatsen

Dag

Avond

E-Learning

     


Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
1361.204.HRMabc


Startdatum
31 augustus 2020

Lesdata

31 augustus 2020
5 oktober
12 oktober
2 november
30 november
7 december
21 december
11 januari 2021
Examen 22 januari 2021


Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
1361.204a.HRMabc


Startdatum
21 september

Lesdata

21 september
5 oktober
12 oktober
2 november
30 november
7 december
21 december
11 januari 2021
Examen 22 januari 2021


Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
1361.205.HRMbca


Startdatum
2 november 2020

Lesdata

2 november 2020
30 november
7 december
21 december
11 januari 2021
1 februari
8 maart
12 april

Examen
25 juni 2021

Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdam
1361.206.HRMabc


Startdatum
1 februari 2021

Lesdata

1 februari 2021
8 maart
12 april
10 mei
7 juni
28 juni
13 september
11 oktober
Examen
12 november 2021   
     
 

Ogive - Dag opleidingsduur

Opleidingsduur

8 dagen
10.00 uur tot 16.00 uur

Ogive - Avond opleidingsduur

Opleidingsduur

 

Ogive - ELearning opleidingsduur

Opleidingsduur

Ogive - Diploma-certificaat

Diploma/certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u het gewaardeerde diploma HBO HRM Personeelsmanagement.

Ogive - Kosten

Kosten  

Cursusgeld            
€ 1549,- btw vrij

Literatuurkosten         
€ 295,-

Opdrachtbegeleiding          
€ 145,-

Kosten van het arrangement
8 x € 49,- (Zaal, koffie, thee, lunch, fris) 

Ogive examen
€ 75,-

 

 

LET op: Brochure aangevraagd?
Kijk ook in uw SPAM-box !Doelgroep

Managers, adviseurs en medewerkers die een gedegen en direct toepasbare kennis op het gebied van personeelsma-nagement willen ontwikkelen en die ook binnen korte tijd een diploma HBO Personeelsmanagement HRM willen behalen.

Doel en opzet van de opleiding

Doel
Deze opleiding hrm personeels-management heeft als doelen:
1-u een gedegen opleiding te bieden die een HBO niveau diploma oplevert
2-u te leren personeelsmanagement in strategisch, tactisch en operationeel perspectief te plaatsen.

Opzet

De opleiding is praktijkgericht en overzichtelijk opgezet. Alle essentiële thema’s waarmee u in de praktijk als personeelsmanager te maken krijgt, komen in deze opleiding uitgebreid aan de orde.

In deze opleiding plaatst u voortdurend de relevante management, personeelsconcepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.
U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie.

Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke scriptie en de gang van zaken rond het examen.

Een grondige examenvoorbereiding aan het einde van deze opleiding vormt een belangrijk onderdeel van deze boeiende opleiding.


Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 3 – 7 uur per studiebijeenkomst.


Vooropleiding

HBO werk- of denkniveau.


Methode
Wij maken in deze opleiding hrm gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren. 

Aanpak

Deze opleiding is zeer actief en praktisch, maar volledig afgestemd op de behoeften van personeelsfunctionarissen en –managers en het behalen van het diploma.

De opleiding vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.

Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Voor de volledigheid...

Voor de volledigheid willen we aangeven dat deze zeer praktijkgerichte en gewaardeerde opleiding op HBO niveau wordt verzorgd. De opleiding duurt 8 dagen.

De opleiding is daarmee vanzelfsprekend niet gelijk aan een 4 jarige voltijd HBO Bachelor opleiding.

U kunt voor vragen of een toelichting contact opnemen met een van onze studieadviseurs via 079-3619201.

 
Opleidingsprogramma


Module Strategisch HRM / Personeelsbeleid en -management

 • Strategie, structuur en (organisatie)cultuur
 • Strategisch HRM / personeelsbeleid koppelen aan visie op leidinggeven
 • Kengetallen en stuurgetallen (in- en extern) en prestatie-indicatoren
 • Rol HRM in strategie, structuur en cultuur.
 • Opleidingsbeleid, managementdevelopment in professionele, hierarchische, familie en adhoc organisaties
 • Toepassingen in situaties zoals reorganisaties, verandertrajecten, fusie/overnames, holding/concern, Shared Service Centre, matrix, projectmatig werken, internationaal werkende organisaties.
 • Het .Nieuwe Werken (HNW) en HRM.
 • Rol personeelsmanager als adviseur, staf, intermediair, expert, specialist, coordinator tijdens management development en diversity
 • Human Resources accounting

 • HR-Analytics
 • Rol personeelsmanagement en integrale kwaliteitszorg
 • Gebruikmaken van competentiemanagement, shared service centre en human resource accounting

 • Structuur voor coaching / mentorschap / intervisie
 • Diversiteit, diversiteitsbeleid
 • Persoonlijke stijl Personeelsmanager.

 • Functiegerelateerde activiteiten en verwachtingen aan de personeelsmanager/ functionaris
 • Diverse denkrichtingen in de organistaie en managementtheorie, o.a. HRM kubus van Pol., leiderschapstheorie, verandermanagementheorie, organistietheorie, lerende organisatie, theory U; Mintzberg, Collins, Covey, De Caluwé, Quinn, Senge, Scharner, Galbraith, Lawrence en Lorsch etc.

Personele doelen en personeelsbeleid

 • Ontwikkelen HRM/personeelsbeleid, op strategisch, tactisch en operationeel niveau,
 • HR-AGILE
 • Personele of sociale doelen binnen de organisatie

 • Formuleren personele hoofd- en afgeleide doelen en afstemmen met het strategisch beleid
 • Beleidskeuzes op een eenvoudige manier uitwerken
 • Sociaal/personeelsbeleid veranderen en begeleiden

Module Personeelsplanning en personeelsontwikkeling

 • Personeelsplan opstellen
 • Taken en functies formuleren
 • Organisatiebehoefte vertalen in een plan van inzet

Werving en selectie

 • W&S strategie en management
 • W&S strategie opzetten met netwerken, sociale platforms, gedrukte media
 • Management van Interne en externe W&S

 • W&S en arbeidsmarkt
 • W&S proces, van functievorming t/m introductie
 • Toetsbare selectiecriteria opzetten

 • Kandidaatsselectie onderbouwen en evalueren
 • Introductieprogramma ontwikkelen
 • Toepassen W&S technieken in de praktijk.

Personeelsontwikkeling

 • Competentiemanagement
 • Coachen en opleiden in organisaties
 • Ontwerpen van een organisatiebrede beoordelings- en functioneringsstructuur

 • Vertalen van het strategisch HRM beleid naar taak- en funcies en -profielen
 • Management Development
 • Relatie tussen functieclassificatie en belonen en tussen motivatietheorie en beloningswijze

 • Verband tussen leiderschapsstijl en motivatie
 • Opleiding en scholing
 • Management van uitstroom

 • Praktische vaardigheden:
 • Vacature opstellen, Sollicitatiegesprekken Slechtnieuwsgesprekken, POP- en loopbaangesprekken, Coachgesprekken Adviesgesprekken met management

Module Organisatie, leiderschap en beloning

 • Individueel en groepsgedrag in organisaties
 • Leiderschap, management, macht en politiek
 • Motiveren van medewerkers

 • Prestatie- en ontwikkelingsmanagement
 • Functiewaardering
 • Belonen en beloningsvormen

 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Beloningssystemen, arbeidsvoorwaarden, cafetariamodel
 • Verband tussen de functieclassificatie en beloning

 • HRM-Kwaliteitszorgsystemen
 • Personeelsadministratie

Diversiteit en wetgeving

 • Diversiteitsgericht personeelsbeleid
 • Innovatie in arbeidsverhoudingen
 • Inspelen op de behoeften van specifieke categoriën werknemers binnen de organisatie bijvoorbeeld kinderopvang, lactatieruimtes, facilititeiten, opleiding en training,

 • Arbeidsovereenkomstenrecht Ontslagrecht Arbeidsconflicten
 • Sociaal verzekeringsrecht
 • Werkloosheidswet

 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
 • Re-integratie

 • Verzekerings- en premieplicht
 • Dossieropbouw en -vorming

 • Ontslag- en exitgesprekken
 • Onderhandelingsvaardigheden
 • Verzuim- en re-integratiegesprekken,

Examenvoorbereiding